?

PMP报考资格在线评估


中文姓名

  *

?

手机号码

  *

?接收测评结果

电子邮箱

  *

?免费送PMP资料

最高学历

  *

?

工作年限

  *

?

行业

  *

?

职位

  *

?

备注

 

?

?????

评估一下,你就知道

郑**?????156****1669??????恭喜您,您已满足PMP报考资格!
胡**?????186****1697??????恭喜您,您已满足PMP报考资格!
程**?????189****6215??????恭喜您,您已满足PMP报考资格!
魏**?????136****0923??????很抱歉,您尚不满足PMP报考资格,请继续加油哦!
闫**?????181****2584??????恭喜您,您已满足PMP报考资格!
何**?????139****2368??????恭喜您,您已满足PMP报考资格!
廖**?????153****8549??????恭喜您,您已满足PMP报考资格!
唐**?????137****8162??????恭喜您,您已满足PMP报考资格!
余**?????162****1956??????恭喜您,您已满足PMP报考资格!
张**?????139****1528??????很抱歉,您尚不满足PMP报考资格,请继续加油哦!
牟**?????138****8664??????恭喜您,您已满足PMP报考资格!
林**?????185****8257??????恭喜您,您已满足PMP报考资格!
吴**?????181****5178??????恭喜您,您已满足PMP报考资格!
林**?????137****8961??????很抱歉,您尚不满足PMP报考资格,请继续加油哦!
陈**?????155****6091??????恭喜您,您已满足PMP报考资格!
黄**?????151****8339??????恭喜您,您已满足PMP报考资格!
叶**?????136****8169??????恭喜您,您已满足PMP报考资格!
谭**?????161****1986??????恭喜您,您已满足PMP报考资格!
张**?????136****1198??????很抱歉,您尚不满足PMP报考资格,请继续加油哦!
宋**?????158****8672??????恭喜您,您已满足PMP报考资格!
林**?????136****8157??????恭喜您,您已满足PMP报考资格!
吴**?????158****3597??????恭喜您,您已满足PMP报考资格!
林**?????136****2581??????很抱歉,您尚不满足PMP报考资格,请继续加油哦!
李**?????158****3059??????恭喜您,您已满足PMP报考资格!